Terms and Conditions

 
OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Contour s.r.o.

Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (Obchodní podmínky) upravují podmínky poskytování služeb společností Contour s.r.o., se sídlem Kolová 212/4, Radotín, 153 00 Praha 5, IČO: 25114905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod značkou C 50948 (Poskytovatel) pro Zákazníka a představují tak ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník), nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb (Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v českém jazyce.
 2. Poskytovatel je provozovatelem webové stránky, která je přístupná na internetové adrese https://www.agcontour.cz/ (Webová stránka). Webová stránka slouží zejména k prezentaci služeb, které v daný moment Poskytovatel nabízí v rozhraní webové stránky.
 3. Předmětem nabízených služeb a Smlouvy je zejména prodej vstupenek či jiné zajištění účasti Zákazníka na jím vybrané akci (například konferenci, semináři, přednášce, výstavě apod.).
Uživatelský účet
 1. Na základě registrace Zákazníka provedené na Webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může následně Zákazník provádět objednávání služeb (Uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní Webové stránky umožňuje, může Zákazník provádět objednávání služeb též bez registrace.
 2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může Uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
 6. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Uzavření Smlouvy
 1. Veškerá prezentace služeb umístěná na Webové stránce je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije a objednávka služeb je tedy pouze návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Zákazníka.
 2. Webová stránka obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen za jednotlivé služby a jejich možné stornování. Ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na Webové stránce zobrazovány. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání služeb slouží objednávkový formulář, který obsahuje informace zejména o:
 • objednávaných službách, a
 • způsobech úhrady cen služeb.
 1. V objednávkovém formuláři uvede Zákazník nezbytné údaje vyžadované v rozhraní Webové stránky pro vytvoření objednávky (Objednávka). Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné a pravdivé.
 2. Poskytovatel po obdržení Objednávky Zákazníkovi její obdržení obratem potvrdí na Zákazníkem poskytnutou emailovou adresu, čímž je uzavřena Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
 3. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, pokud jsou údaje v Objednávce neúplné, nebo je Zákazník osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči Provozovateli. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny či popisu služeb uvedených na Webové stránce.   
 4. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 5. Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy pomocí komunikačních prostředků na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku nejsou ze strany Provozovatele zpoplatněny nad rámec běžné ceny a Zákazník je nese ze svého.
Cena služeb a platební podmínky
 1. Cenu služeb a případné další náklady s nimi spojené dle Smlouvy může Zákazník uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
 • v hotovosti, v místě a čase poskytování objednané služby,
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele č. č.1379507504/0600 (Bankovní účet Poskytovatele), vedený u společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25672720,
 • bezhotovostním převodem prostřednictvím platebního systému PayU nebo Global Payments, nebo
 • bezhotovostně platební kartou.
  1. V případě uhrazení cen služeb bezhotovostním převodem na Bankovní účet Poskytovatele je Zákazník povinen uvést variabilní symbol platby, který bude Zákazníkovi poskytnut Poskytovatelem v potvrzení Objednávky.
  2. V případě uhrazení cen služeb bezhotovostní platbou je závazek Zákazníka uhradit cenu za služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Poskytovatele.
  3. Daňový doklad - fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu Zákazníka.
Místo plnění
 1. Poskytovatel poskytuje své služby jak fyzicky, tak online, kdy se účastníci mohou zúčastnit akci prostřednictvím s využitím aplikací pro konferenční video jako například Zoom, Webex nebo Microsoft Teams. Některé služby jsou poskytovány jak fyzicky, tak online (tzv. hybridní forma) a Zákazník si při uzavření Smlouvy vybírá, jakým způsobem se akce zúčastní.
 2. V případě, že je služba poskytována online, je Zákazník povinen si na své vlastní náklady a odpovědnost stáhnout příslušnou aplikaci, prostřednictvím které jsou služby poskytovány. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost a bezpečnost aplikace ani její kompatibilitu se zařízením Zákazníka.
 3. Pro řádné poskytnutí služeb online prostřednictvím aplikace je Zákazník povinen zajistit si kvalitní internetové připojení a účastnit se z mobilního či PC zařízení se zvukovým výstupem. Za kvalitu internetového připojení a funkčnost zařízení Zákazníka Poskytovatel neodpovídá.
 4. Poskytovatel je oprávněn poskytování služby zaznamenávat a pořizovat z nich zvukové či zvukově obrazové záznamy. Záznamy jsou určeny výhradně Zákazníkům pro jejich osobní potřebu. Použití záznamů Zákazníkem pro komerční účely, jejich poskytnutí třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.
Práva a povinnosti Zákazníka
 1. Účastník je při využívání služeb povinen jednat v souladu s těmito Obchodní podmínkami, v rámci účasti na akci se chovat v souladu s pokyny a doporučeními pořadatele a žádným způsobem nenarušovat řádný průběh akce. Zákazník bere na vědomí, že při porušení této povinnosti může být jeho účast na akci bez náhrady ukončena.
 2. Zákazník může začít využívat služby (zúčastnit se akce) kdykoliv v průběhu jejich poskytování. V takovém případě však nemá Zákazník právo na jakoukoliv slevu z ceny za nevyužitou část služeb.
 3. Zákazník bere na vědomí, že veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci poskytování služeb, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů či materiálů ani jeho část nesmí Zákazník jakýmkoli způsobem užít bez předchozího písemného souhlasu oprávněné osob, a to ani ve zpracované či jinak změněné podobě, zejména nesmí být zpracováván, měněn, kopírován či jinak rozmnožován a dále rozšiřován byť i nekomerčním způsobem či sdělován veřejnosti. Zákazník současně není oprávněn služby (a konkrétní akce) žádným způsobem zaznamenávat a pořizovat z nich zvukový či zvukově obrazový záznam, ledaže je výslovně stanoveno jinak ve Smlouvě.
 4. Využíváním služeb (účastí na akci) dává Zákazník svolení Poskytovateli k zachycení své podoby a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu podoby, podobizny a zvukových a zvukově obrazových záznamů Zákazníka, to vše k užití v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, k účelům propagace Služeb Poskytovatele, ledaže Zákazník před zahájením akce písemně informuje Poskytovatele o tom, že se zachycením podoby k uvedenému účelu nesouhlasí. Svolení je uděleno bezplatně.
Odstoupení od Smlouvy
 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitelem je každý Zákazník – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s podnikatelem (Poskytovatel je v tomto smyslu podnikatelem).
 3. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy, neboť jde o smlouvu o využití volného času a Poskytovatel poskytuje služby dle Smlouvy v určeném termínu.
 4. V případě, že Smlouva není smlouvou o využití volného času, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování nebo emailovou adresu. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník učinit vůči Poskytovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, emailem na výše uvedenou emailovou adresu, nebo pomocí formuláře na Webové stránce. Zákazníkovi je k dispozici vzorový text k odstoupení od Smlouvy:
„Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení ceny služby na bankovní účet číslo: ……….“
Datum, jméno a podpis.
 1. V případě, že Zákazník uzavře Smlouvu a termín konání akce dle této Smlouvy má nastat do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, souhlasí Zákazník s tím, aby Poskytovatel začal s plnění podle Smlouvy dříve, než uplyne lhůta poskytnutá Zákazníkovi pro odstoupení od Smlouvy podle předchozího článku.
 2. V případě, že Zákazník souhlasil se začátkem poskytování služeb před koncem lhůty určené pro odstoupení od Smlouvy a následně se rozhodnul od Smlouvy odstoupit, je povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění, které již bylo Poskytovatelem poskytnuto do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
 3. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jestliže všechny povinnosti z ní plynoucí pro Poskytovatele již byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Zákazník se začátkem plnění před touto lhůtou písemně souhlasil.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout služby v případě, že je konkrétní akce zrušena z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil cenu za služby, nabídne mu Poskytovatel jiný termín poskytnutí služby, nebo může Zákazník požádat o vrácení uhrazené ceny.
Odpovědnost za vady
 1. Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že služby poskytované podle Smlouvy nemají žádné vady a jsou poskytovány v souladu se Smlouvou. V souladu se Smlouvou jsou poskytovány takové služby, které odpovídají danému popisu a trvají po sjednanou dobu.
Reklamaci na vadně poskytnuté služby je možné uplatnit během jejich poskytování, případně bez zbytečného odkladu poté, co vadné plnění ze smlouvy Zákazník zjistil nebo při dostatečné péči a pozornosti zjistit měl a mohl. V případě skrytých vad je možné Reklamaci uplatnit nejpozději do šesti měsíců od převzetí služeb. Pro více informací o reklamacích si, prosím, přečtěte náš Reklamační řád [Reklamační řád - AGENTURA CONTOUR (agcontour.cz)].
 1. V případě, že ze strany Poskytovatele dojde ke změně místa konání nebo termínu akce nebo k úplnému zrušení akce, bude Zákazník o této skutečnosti vyrozuměn e-mailem. Poskytovatel neodpovídá Zákazníkovi za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že Zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 2. Dojde-li ze strany Poskytovatele ke změně termínu akce, má Zákazník právo na vrácení kupní ceny nebo na poukaz na další nákup ve výši kupní ceny. Toto právo může Zákazník uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu akce a pouze v případě, že akce dosud nebyla uskutečněna. Pokud Zákazník neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se akce ve změněném termínu. 
 3. V případě, že dojde ke změně termínu akce v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává Smlouva v platnosti na tento změněný termín a Zákazník nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.
 4. Dojde-li ze strany Poskytovatele k úplnému zrušení akce, má Zákazník právo na vrácení kupní ceny nebo na poukaz na další nákup ve výši kupní ceny. Toto právo může Zákazník uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu akce. Pokud Zákazník neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má Zákazník právo pouze na poukaz na další nákup ve výši kupní ceny. V případě, že dojde k úplnému zrušení akce v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má Zákazník právo pouze na poukaz na další nákup.
Ochrana osobních údajů
 1. Aby mohl Poskytovatel poskytovat služby Zákazníkům, musí zpracovávat některé osobní údaje. Podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů podle GDPR [GDPR - AGENTURA CONTOUR (agcontour.cz)].
Pravidla komunikace
 1. Kontaktní údaje Poskytovatele:
  1. emailová adresa: info@agcontour.cz
  2. adresa pro doručování: Kolová 212/4, Radotín, 153 00 Praha 5
  3. telefon: + 420 602 386 684, +420 604 516 278
 2. Primárním způsobem komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud Zákazník s Poskytovatelem komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), tak Zákazník nese náklady na tuto komunikaci a Poskytovatel si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud Zákazník uvede svou e-mailovou adresu.
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Obchodní podmínky mohou být Poskytovatelem kdykoli změněny. O jakékoliv změně bude Poskytovatel Zákazníka informovat, a to zejména formou emailu nebo přímo zveřejněním nového znění Obchodních podmínek na Webové stránce. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit vlastnosti nabízených Služeb, včetně cen za tyto Služby.
 3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, uzavřením Smlouvy a jakýmkoliv dalším použitím Webové stránky se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud bylo relevantní právní jednání uskutečněno. Pro řešení jakýchkoliv sporů z Obchodních podmínek, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi jsou výlučně příslušné obecné soudy Poskytovatele.
 4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
 5. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze Zákazník, který je spotřebitelem, a to do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u Poskytovatele poprvé. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
 6. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivovaná Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná. 
 7. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webové stránce.
 
 
 
 
 
 
 
 
© webdesign econtrol.cz 2024