Complaints Procedure

 
REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI
Contour s.r.o.

Úvodní ustanovení
 1. Tento reklamační řád je vystaven společností Contour s.r.o., se sídlem Kolová 212/4, Radotín, 153 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod značkou C 50948, IČO: 25114905, DIČ CZ25114905, tel.: + 420 602 386 684, +420 604 516 278, email: info@agcontour.cz (Poskytovatel).
 2. Reklamační řád upravuje postup smluvních stran, jejich práva a povinnosti při uplatnění práva z vadného plnění ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi zákazníkem jakožto objednatelem (Zákazník) a Poskytovatelem (Reklamace).
Podmínky a způsob uplatnění reklamace
 1. Zákazník může uplatnit Reklamaci na adrese společnosti Kolová 212/4, Radotín, 153 00 Praha 5, a to buď osobně nebo písemně, případně emailem na adrese: info@agcontour.cz.
 2. Při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, odpovídá Poskytovatel zejména za to, že poskytované služby nemají žádné vady a jsou poskytovány v souladu se smlouvou. V souladu se smlouvou jsou poskytovány takové služby, které odpovídají danému popisu ve smlouvě a trvají po sjednanou dobu.
 3. Reklamaci je možné uplatnit během poskytování služeb, případně bez zbytečného odkladu poté, co vadné plnění ze smlouvy Zákazník zjistil nebo při dostatečné péči a pozornosti zjistit měl a mohl. V případě skrytých vad je možné Reklamaci uplatnit nejpozději do šesti měsíců od převzetí služeb.
 4. Při uplatnění Reklamace je Zákazník povinen doložit objednání služeb u Poskytovatele smlouvou uzavřenou s Poskytovatelem nebo jiným podobným dokladem.
 5. Poskytovatel je povinen poskytnout Zákazníkovi veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k vyřízení Reklamace.
 6. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník Reklamaci uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Zákazník požaduje.
 7. Po uplatnění Reklamace Poskytovatel rozhodne o Reklamaci služby ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Poskytovatel nedohodne se Zákazníkem na delší lhůtě.
 9. Po vyřízení Reklamace vydá Poskytovatel Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.
Rozsah práv z vadného plnění
 1. V případě Reklamace poskytnutých služeb, které jsou v rozporu se smlouvou uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem může Zákazník žádat odstranění vady dané služby, poskytnutí jiného typu služby nebo přiměřenou slevu, a to například v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu vady v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.
 2. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před akceptováním služby věděl, že službu není možné uskutečnit nebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Dokud Zákazník neuplatní právo na přiměřenou slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo v případě právní vady, takovou vadu odstranit. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby; volba však nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 1. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí Služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze Zákazník, který je spotřebitelem, a to do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u Poskytovatele o poprvé. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
Závěrečná ustanovení
 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2022 a nahrazuje veškerá předchozí znění.
 2. Práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka, zejména při vytýkání vad služeb a při uplatňování práv z vadného plnění, tímto reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
© webdesign econtrol.cz 2024